שיעור 3 – המשך הסוד השלהבת שבגחלת – ע"י הרב יצחק ערד

שיעור 3 – המשך הסוד השלהבת שבגחלת – הרב יצחק ערד סיכום: אנחנו עוסקים בעיניין אופן הגילוי מהעלם לגילוי כמשל השלהבת הקשורה בגחלת, שיש בזה השלהבת כמו שהיא בתוך הגחלת עדיין שהיא טמונה וגנוזה בתוך הגחלת ואינה יוצאה חוץ לגחלת. דיש לשאול דהגוונים שבשלהבת הן בחי' הספי' שבהאור בחי' אור החכ' ואור הבינה כו', או […]

שיעור 3 – המשך הסוד השלהבת שבגחלת – ע"י הרב יצחק ערד

שיעור 3 – המשך הסוד השלהבת שבגחלת – הרב יצחק ערד

סיכום: אנחנו עוסקים בעיניין אופן הגילוי מהעלם לגילוי כמשל השלהבת הקשורה בגחלת, שיש בזה השלהבת כמו שהיא בתוך הגחלת עדיין שהיא טמונה וגנוזה בתוך הגחלת ואינה יוצאה חוץ לגחלת. דיש לשאול דהגוונים שבשלהבת הן בחי' הספי' שבהאור בחי' אור החכ' ואור הבינה כו', או שהגוונים הן בחי' הכלים (שנק' גווני האור) וכמשנת"ל. והדוגמא מזה בכלים דכתר, עם היותם מיני' ובי' ובבח' אחדות עם האורות עד שאי אפשר להפריד בכתר בין אורות לכלים, הרי הכתר עכ"פ מוגדר בבחי' כלי, רק שההסתר שם בכתר (בגחלת) אינו כמו ההסתר בכלים דאצי' (בשלהבת). כלומר שהכלים דכתר(הכלים העליונים יותר) מצד אחד מסתירים על האור שלמעלה מההתלבשות, והוא בכך שאין עצמות האור מתגלה בתוך הכתר כמו שהוא בעצם, אך מצד שני הכלים דכתר אינם מעלימים על האור שכבר מתלבש בתוכם, אלא מגלים את האור כמו שהוא, ורק מחמת הכלים יש בחי' אור שאינו מתלבש בהם. ולעומתם, כלים דאצילות (התחתונים יותר) מסתירים על האור, כלומר על האור המתלבש בתוכם. והיינו דכלים דאצי' מעלימים על האו"פ, משא"כ כלים דכתר אינם מעלימים על האור המתלבש בתוכם ומגלים את האור כמו שהוא, וע"י הכלים דכתר נעשה ניכר והבדל בין האור השייך להתלבש בכלים והאור העצמי שאינו מתלבש, והיינו שהכלים דכתר הם רק כמו גורמים אל ההסתר, וכלים דאצילות הם ההסתר. וממילא הכלים דאצי' אינם בבחי' התחדשות, וכמ"ש שהכלים דאצי' הן בבחי' גילוי ההעלם גם לגבי בחי' הכלים דא"ק שהן ג"כ בבחי' מציאות (שהרי המציאות התחילה בא"ק), ובח' העדר המציאות של הכלים אינו מצ"ע כ"א מצד האור המסתיר על הכלים. ע"כ הכלים דאצי' אע"פ שהן ג"כ רק נאצל כמו הכלים דא"ק דהיינו שהן אלקות ממש, מ"מ ה"ה רק בבחי' גילוי ההעלם לבד (ואילו לגבי בחי' אותיות הרשימו כמו שהן קודם הצמצום (שהן עד"מ אותיות החקוקים מעבר לעבר כמ"ש) ה"ז לאחר הצמצום כבר בבחי' התחדשות). והנה נת"ל במשל שהגילוי יש לו שיעור ומדה שמוגבל וכלה כח השפעתו, וי"ל כמו"כ בע"ס דאצי' (עפמ"ש במ"א) בענין שהאצי' הוא א"ס להתפשטותו, ה"ז מ"מ רק במדרי' האצי' לבד, ולא כמו הא"ס הבל"ג שהוא בבחי' גילוי העצמות שנמשך גם לחוץ האצי' וגם שם הוא בבחי' א"ס, וזה"ע הרצון פשוט שיש בנש"י והכח דמס"נ שיש בכאו"א מישראל שזהו מבחי' אוא"ס שלמעלה מאצי', דנעשה אדם בצלמינו כדמותינו דעשר כחות הנפש הן מע"ס דאצי', והכח דמס"נ והרצון פשוט שהן בלתי מוגבלים הן מהאוא"ס שלמעלה מאצי', הרי שהאוא"ס שנמשך עד למטה מטה דבכ"מ הוא בבחי' א"ס, משא"כ האצי' התפשטותו מוגבלת וכלה שהוא הכל במדרי' האצי' והפרסה שבין אצי' לבי"ע מפסקת את אור האצי', וגם מה שנמשך מאצי' לבי"ע, שהוא כבר בחי' אור הנשמה דבי"ע, ואין זה כמו באצי' ממש'. והנה אמנם יש יתרון גדול בגילוי ההעלם שבאצילות, שהגילוי הוא בבחי' דביקות בההעלם והוא מעין ההעלם, והיינו בע"ס דאצי' שהן בבחי' דביקות במקורן שז"ע כשלהבת הקשורה בגחלת, שמורה על היחוד שהן מיוחדים וכמא' איהו וחיוהי חד (והיחוד הוא בשרשן ומקורן היינו בהע"ס הכלולים בכתר וגם בבחי' הא"ס הבל"ג, שז"ע קישור השלהבת בהגחלת דהיינו בהאש שבגחלת וגם בהגחלת עצמה כמ"ש במ"א, והיינו מה שיש בהאורות מבחי' א"ס הבל"ג והן מין כנף, וגם איהו וגרמוהי חד שמיוחדים בהאור, וגם מיוחדים במקורם שהן אלקות ממש אמנם אינן בבחי' התחדשות, ומה שמבו' בכ"מ שהכלים אינם בבחי' דביקות, היינו שאינם בבחי' דביקות ניכרת כמו האור ולכן לא יש בהם הענינים שיש בהאור, אבל מ"מ הן ג"כ מיוחדים, ולכן האורות דאצי' הן מעין מקורם, וכמו באצי' רוחו של משה על הזקנים שהיו במדרי' משה (וכידוע דההשפעה הי' צ"ל ע"י משה דוקא ) רק שהיו למטה במדרי' ממנו, וכמ"ש בתו"א ד"ה פתח אלי' אוריד ואמשיך בחי' שלך למטה ממדריגתך, ולכן כל בחי' גילוי אלקות בעולמות הוא מן האצי' דוקא, דלולא ענין האצי' לא הי' כלל גילוי אלקות בעולם לפי שהמדרי' שלמעלה מאצי' אינן בערך העולמות שיהי' בבחי' גילוי אל העולמות , ובד"כ הן בבחי' סתימות והעלם, רק ע"י האצי' שהוא בחי' גילוי (היינו התגלות שבבחי' ירידה וצמצום שהוא מיעוט האור שלפ"ע העולמות) והוא מ"מ מעין מקורו, עי"ז הוא דוקא הגילוי אלקות בעולם, וז"ע התהוות האצי' בגין דישתמודעון בי'. אמנם כללות הגילוי הזה הוא רק מבחי' ההעלם השייך אל הגילוי והיינו מבחי' האור השייך אל העולמות, וגם מה שנמשך בזה תוס' אורות דלהיות שזהו בבחי' גילוי ההעלם שזהו ההמשכה שבחי' ערך, ע"כ מבחי' האור והגילוי יכולים לעלות ולהגיע לגילוי אור עליון יותר , וכידוע בענין עד ועד בכלל ועד ולא עד, דעו"ע הוא בחי' עד ועד בכלל וע"כ מהגילוי יכולים לבוא למדרי' עליונה שג"ז יבוא בבחי' גילוי, וכמו בהשגה שמהשגה תחתונה באים להשגה עליונה מפני שיש להם שייכות זל"ז וכמ"ש במ"א, הנה גם התוס' אור אין זה אור חדש רק מבחי' ההעלם של הגילוי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *