Ask The Rabbi

Author: מאיר ערד

אירועים

מהו ביטחון? חוברת חדשה

"מהו ביטחון?" חוברת חדשה, 28 עמודים. מה בחוברת: לקט מכתבים ושיחות של הרבי על ביטחון

כתבת הבית

מה התודעה הנכונה מול התפתחויות הלחימה?

לפעמים אנו מתמלאים סיפוק וגאווה על הניצחונות וההצלחות במאבק נגד האויב; לפעמים אנו מרגישים אכזבה או תסכול בשל מדיניות מסוימת שלהבנתנו ועל פי השקפתנו אינה נכונה; ולפעמים אנו מתמלאים חששות מפני תרחישים עתידיים, בחזיתות נוספות שתצטרפנה וכן הלאה.

כללי

אל תפחדו מהפחד!

שלושה שלבים בדרך לביטחון אמיתי מתחילים עם הידיעה שאסור לפחד מהפחד עצמו..

ביאורים בשער הביטחון

שלבי התודעה לביטחון שלם

הגישה הנכונה להתמודד עם המצבים שאנו נמצאים, איך לא מפחידם מהפחד עצמו, וכיצד רוכשים את

כתבת הבית

ושמחת בביתך…

יש שחושבים שהשמחה יכולה להתעורר רק בניתוק מהמציאות או בהתעלמות ממנה: "העגל תמיד שמח…" הם אומרים, וכוונתם לומר שהטיפשים שמחים תמיד, ושמחתם נובעת מחוסר הבנה של המציאות, אך האמת היא שההפך הוא הנכון: השמחה היא הסתכלות מעמיקה במציאות.

כתבה ראשית

שיעורי חודש אלול

מגוון שיעורים על חודש אלול וההכנה לשנה החדשה

אירועים

סיפורים על הרבי ומשמעותם

הרב יצחק ערד בסידרת סיפורים על הרבי ולימוד על המסר והמשמעות הפנימית שלמדים מהם. מתוך

מוקדש לרפואת והצלחת
מאיר אוריאל בן עידית

לרכישה בקליק