fbpx

רעים אוהבים – 5 – הכלים לאהבה בתענוגים

תניא שיעור 155 – אופן התגלות הנפש באיבריםסדרה חדשה – "לולא האמנתי"El caso de los Sforim constituyó un asunto celestial similar a Yud Tes Kislev. parte 1ואני תפילתי – שיעור 55, ברכת על הצדיקים, ולירושלים עירך, את צמח.שו"ת דעת חלק ז – לעיון חופשיכח הבחירה