fbpx

גם השבוע: ליל שישי חסידי

  תניא שיעור 30 – המאבק בין הנפשותהערך העצמי של הילד"ואני תפילתי" – שיעור 28 – יהי כבוד ה' לעולםשיעור 13 כרך א, המשך תער"ב – מעולם התוהו למלך בעצםקריאות מגילה ומבצע פורים במרכז דעת – ללא הפסקההמשך תער"ב – מתחילת כרך ב – שיעור 13 – עמוד תרנז – כח היולי ונקודת כח ההשכלה