fbpx

שיעור 18, כרך ב' המשך תער"ב – התהוות א"ק ע"י צמצום ופרסא

שיעור 18, כרך ב' המשך תער"ב (עמוד תתמה) – התהוות א"ק הוא ע"י צמצום ופרסא – הרב יצחק ערד המשך סידרת השיעורים תער"ב. הסרטה ועריכה: אילן רינדפליש   סיכום: מבחי' מל' דאצי' א"א להיות עדיין הגילוי בבי"ע כ"א ע"י הפרסא דוקא דכל הצמצומים אינם מועילים עדיין בכדי להיות הגילוי בבי"ע כו' , היות שהצמצום הוא בבחי' […]

שיעור 18, כרך ב' המשך תער"ב – התהוות א"ק ע"י צמצום ופרסא

שיעור 18, כרך ב' המשך תער"ב (עמוד תתמה) – התהוות א"ק הוא ע"י צמצום ופרסא – הרב יצחק ערד

המשך סידרת השיעורים תער"ב. הסרטה ועריכה: אילן רינדפליש

 

סיכום: מבחי' מל' דאצי' א"א להיות עדיין הגילוי בבי"ע כ"א ע"י הפרסא דוקא דכל הצמצומים אינם מועילים עדיין בכדי להיות הגילוי בבי"ע כו' , היות שהצמצום הוא בבחי' מיעוט האור לבד, ואילו הצמצום הראשון הוא בבחי' סילוק וזה מועיל להיות הגילוי בבחי' א"ק כו. שכידוע ההפרש בין צמצום הראשון להצמצומים דסדר השתל' הוא שבסדר דהשתלשלות הצמצום בבחי' מיעוט לבד. אבל הצמצום הראשון הוא בחי' סילוק האור וזה בבח' הצמצום דא"ק שהעלה אורו למעלה מטיבורו ויש בזה כמה חילוקים. והינה אע"פ דלגבי אוא"ס זה בח' העלם, הרי דלגבי העולמות ה"ז בחי' גילוי, מ"מ לגבי אוא"ס ה"ז בחי' העלם כו', ומבו' במ"א שזהו עיניין הפרסא שלצד אחד הרי זה העלם וסילוק ולצד האחר הרי זה מיעוט וגילוי. וכך גם לגבי האוא"ס הבל"ג (ספירות אין קץ) הצמצום הוא בבחי' סילוק ולגבי שרשי האורות(הספירות הגנוזות) הוא בבחי' מיעוט(גילוי) . וכנאמר דהצמצומים הם דרך העולמות שזהו בחי' התעלמות (מיעוט) האור כו', הנה התעלמות זאת היא בבחי' הכלים שאין זה העלם ממש (ואין זה סילוק ), וכידוע בענין הכלים דעם היות שמעלימים על האור (שהרי ממעטים אותו) לכן הכלים גם מגלים את האור. הרי הגילוי הוא ע"י שמעלימים על פנימי' ועצמי' האור ובכך מגלים את חיצוני' האור. והאור שאינו מאיר בהכלי ואינו מתקבל אז הוא נשאר אור מקיף ואינו מתעלם ע"י הכלי. וזה ענין הכלים, דעם היות שמעלימים על האור ה"ה ג"כ מגלים את האור. ובזכות ההתעלמות הוא שנעשה עי"ז הארה מהאור כמהות הכלי בבחי' מציאות דבר, ולא כמהות האור עצמו שהוא בבחי' אין ועי"ז אפשר לחיצוניות האור להיות בבחי' גילוי , שכ"ז אינו העלם ממש שהרי רק שמתעלם מהות(העצם) עצמו כמו שהוא בעצם לא בבחי' התעלמות ממש שע"י זה נעשה גילוי המציאות בבח' הארה וחיצוניות האור. הייתה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *