fbpx

שיעור 4, כרך ב' המשך תער"ב – השגה והתבוננות בענין ה' אחד

שיעור 4, כרך ב' המשך תער"ב – השגה והתבוננות בענין ה' אחד הרב יצחק ערד בהמשך סידרת השיעורים תער"ב. הסרטה ועריכה: אילן רינדפליש​ (עמוד תתכד, אות תיו) ומאחר שגם בקלא פנימאה שבתוך נקודת הלב יש בחי' צעקה פנימי' וה"ה מורכב מאמ"ר פנימאה כו', הרי יובן שימצא גם שם ג' מדרי' הנ"ל דרוח רעש ואש רק […]

שיעור 4, כרך ב' המשך תער"ב – השגה והתבוננות בענין ה' אחד

שיעור 4, כרך ב' המשך תער"ב – השגה והתבוננות בענין ה' אחד
הרב יצחק ערד בהמשך סידרת השיעורים תער"ב. הסרטה ועריכה: אילן רינדפליש​

(עמוד תתכד, אות תיו) ומאחר שגם בקלא פנימאה שבתוך נקודת הלב יש בחי' צעקה פנימי' וה"ה מורכב מאמ"ר פנימאה כו', הרי יובן שימצא גם שם ג' מדרי' הנ"ל דרוח רעש ואש רק שכ"ז הכל בבחי' הפנימי' שבלב כו', וכמו התפעלות רשפי אש בפנימי' נקודת הלב הוא אש פנימי ביותר שלא נראה וניכר מגודל עומקו כו' (בל"א דיא הארץ קלייעט אינוועניק טיף זייער), והיינו לפי שחיצוני' הלב הוא בבחי' יש ומציאות בעצם ובבחי' התגלות, דהא בהא תלי' דלפי שהוא בבחי' מציאות לכן הוא בבחי' התגלות כו', וע"כ גם הרשפי אש הוא בהתגלות כו', אבל פנימי' הלב שאינו בבחי' מציאות יש כו' ע"כ גם הרשפי אש דפנימי' נקודת הלב אינו בהתגלות במורגש כו', ועם היות שהרשפי אש הוא בתוקף ביותר מבחיצוניות הלב, ה"ה טמיר ונעלם בלב ואינו ניכר כו'. וכמו"כ בהתפעלות רעש שבא מהתחדשות דבר (וכמשנת"ל פ' שצ"ח שהרעש הוא מדבר חדש כו', וכמו"כ הוא גם בבחי' פנימי' המוחין די"ל דגם בנשמות הגבוהות הרי קדושת העצמות הוא בבחי' התחדשות ובלתי מושג ממש שהרי לית מח' תפיסא בי' כו', ובפרט שבבחי'

פנימי' המוחין להיות שהן בבחי' הפשטה מלבושי השגה הרי נרגש יותר ההפלאה כו', ועם היות שגם ההנחה היא באופן אחר בפנימי' המוחין מ"מ גם ההפלאה נרגש יותר כו', וע"כ שייך גם שם ענין הרעש מההתחדשות דבר כו', גם י"ל בהשגה והתבוננות דה' אחד ענין ההתחדשות בזה הוא שזהו ההיפך לגמרי מכמו שנראה ונגלה בעולם כו', רק י"ל שיש בזה הפרש אם ההתבוננות היא בהאחדות מצד האוא"ס ב"ה אם מצד העולמות כו', והכל הוא בענין ה' אחד שמצד העולמות (לא מה שהוא ית' יחיד ומיוחד בעצם כו'), רק אם ההרגש בההתבוננות היא איך שאוא"ס ב"ה גם שמהווה עולמות ה"ה יחיד ומיוחד שלא יש עוד דבר ח"ו, או שההרגש הוא איך שהעולמות גם שנתהווה ה"ה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *