מכתב כללי של הרבי לחג שבועות

ימי ההגבלה – ההכנה למתן תורה – דורשים ותובעים באופן מיוחד התבוננות עמוקה ופנימית – תורה מהי. התורה הקדושה איננה אוסף של חוקים בענינים מסוימים, כי אם מקיפה את האדם כולו, מהרגע הראשון שלו ועד האחרון וכל הפרטים בחייו היום-יומיים. זה הוא המובן הפנימי של תורה כתורת-חיים.
ימי ההגבלה - ההכנה למתן תורה - דורשים ותובעים באופן מיוחד התבוננות עמוקה ופנימית - תורה מהי. התורה הקדושה איננה אוסף של חוקים בענינים מסוימים, כי אם מקיפה את האדם כולו, מהרגע הראשון שלו ועד האחרון וכל הפרטים בחייו היום-יומיים. זה הוא המובן הפנימי של תורה כתורת-חיים.

מכתב כללי של הרבי לחג שבועות

ב"ה, ימי הגבלה,

ה'תש"כ – שנת המאתים להסתלקות-הילולא

של הבעל שם טוב ז"ל.

ברוקלין, נ.י.
לבית יעקב (אלו הנשים)

ולבני ישראל (אלה האנשים)

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה !

ימי ההגבלה – ההכנה למתן תורה – דורשים ותובעים באופן מיוחד התבוננות עמוקה ופנימית – תורה מהי.

התורה הקדושה איננה אוסף של חוקים בענינים מסוימים, כי אם מקיפה את האדם כולו, מהרגע הראשון שלו ועד האחרון וכל הפרטים בחייו היום-יומיים.

זה הוא המובן הפנימי של תורה כתורת-חיים.

יתירה-מזו, כפי שמסבירים חז"ל, מקיפה תורה כל הבריאה כולה לפרטי' וכמשל בונה בנין אשר לפני שניגש לבני', מתכנן הוא תכנית הכוללת כל הפרטים של הבנין, כמו כן צייר הבורא ב"ה בתורה את כל הבריאה כולה עד הדרגה האחרונה של הדומם

וזה מוביל לאחד היסודות העקריים של תורת החסידות הכללית של הבעל שם טוב, לפי ביאורו את הכתוב: לעולם הוי' דברך נצב בשמים (בתמידות, בלי הפסק המאמר האלקי – יהי רקיע – ניצב בתוקף בשמים) כפי שמבאר באריכות כ"ק אדמו"ר הזקן בתורת חסידות חב"ד, במיוחד בשער היחוד והאמונה.

אשר הכל – בשמים ממעל ועד הארץ מתחת, כל פרטי החלקים שלהם – חיים וקיימים רק בדבר ה' שברא ומהווה אותם ומחיי' אותם בלי כל הפסק כהרף עין.

מזה נובעת עוד נקודה יסודית –

כי ההשגחה הפרטית – הידיעה האלקית הישירה, וההשגחה המקיפה את כל הפרטים מתיחסת לכל היצירה מן האדם, בחיר הבריאה, עד החלק הכי זעיר של הדומם.

מזה באים למסקנא שהיא בעצם דין מפורש בשולחן ערוך ונקודת יסוד בתורת החסידות המודגשת במיוחד על ידי הבעל שם טוב:

עבודת השי"ת צריכה להיות צ"ל דרכיך – בכל הענינים ולפרטיהם ועם כל הענינים ולפרטיהם, מתחיל בלימוד התורה וקיום התרי"ג מצוות, ועד המעשים הכי פשוטים והמאורעות בחיי יום יום.

כל דבר וענין לימוד הוא והוראה באהבת השם ויראת השם, המקורות מהם שואב איש הישראלי את הרוח האמיתית לקיים את התורה והמצות, מצות עשה ומצות לא תעשה, חדור חיות פנימית ואמיתית, ולקיימן בהידור.

ההתבוננות בכל הנזכר למעלה וההתעמקות בזה בהתלהבות, בחיות ואורה.

ובימי סגולה אלה, ערב יום מתן תורה, שהוא גם יום הסתלקות – הילולא של הבעל שם טוב,

החדרת כל זה בכל פרטי החיים היום-יומיים, בין בחיים הפרטיים בין בין בכל הענינים הסובבים ובכל המתהווה בעולם לפי ההגדרה:

יפוצו מעינותיך חוצה שמעינות החסידות שהם פנימיות התורה יפוצו ויגיעו חוצה – עד הנקודה הכי רחוקה של כל הבריאה כולה.

– ימהר זה את הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, עת שכל היצירה תראה ותרגיש אשר – אנכי ה' אלקיך.

בברכה – לקבלת התורה

בשמחה ובפנימיות

וחג שמח

מנחם שניאורסאהן

_____________

לבית יעקב כו': מכילתא (שמות יט, ג).

האדם כולו: אבות פ"ו מ"ז. וראה מאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר עה"פ ודברת בם (היום יום יג מנ"א).

שמסבירים חז"ל: בראשית רבה בתחלתו. זח"א ה, א. ובכ"מ.

בשער היחוד והאמונה: בתחלתו. וראה מדרש תהלים קיט, לו. לקו"ת ר"פ אחרי.

ההשגחה הפרטית: ראה חולין סג, א ופי' רבנו הזקן (ברשימות הצ"צ לתהלים לו, ז). היום יום כח חשון.

בשלחן ערוך: אורח חיים סרל"א. וראה ח' פרקים להרמב"ם פ"ה.

והוראה: פתגם הבעש"ט (היום יום ט' אייר).

המקורות מהם: תניא פ"ד.

חיות .. בהידור: קונטרס העבודה פ"ב.

שכל היצירה: כתפלת ר"ה: וידע כל פעול

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *