fbpx

ואתה תצווה – בעבודת האדם

הסיבה ששמו של משה לא מוזכר בפרשה, וביאור ענין "ואתה תצווה" בעבודת האדם – שיעור בשיחתו של הרבי. ואני תפילתי – שיעור 59, אמירת הלל ומזמור קיחפרשת וירא – חידוש הקשר10 הדברות – המשמעות על פי הסודתניא שיעור 154 – אהבה של אש, הסכנות והמעלותשיעור 21: ספר תער"ב – כרך א – עיבור יניקה ומוחין […]