fbpx

ואני תפילתי 74 – ה' מלך תגל הארץ – המשך קבלת שבת

המשך ביאורי התפילה על פי הפשט והפנימיות, מזמור ה' מלך תגל הארץ בקבלת שבת, עם הרב מאיר ערד. שיעור 9, כרך א' המשך תער"ב – ברוממות המלוכה הכל שפלים נגדושיעור 5 – והוא להיות שהתוספת אור הוא שנמשך ע"י העבודה – עמוד תרמג-תרמד – הרב מאיר ערדתניא שיעור 39 – לגמול לחייבים טובותשלבי התודעה לביטחון […]