fbpx

התוועדות י' שבט תשע"ט

התוועדות י' שבט תשע"ט התוועדות י' שבט עם הרב יצחק ערד והרב שמואל קראוס, לכבוד יום קבלת הנשיאות של הרבי והילולת הרבי הריי"ץ. תניא 167 – שאלת הביטול המיוחדת שמציב לנו אדמו"ר הזקן"ואני תפילתי" – שיעור 10 – שלא עשני אשהפרשת כי תצא – על השמחה בנישואיןהושענא רבה בדעת: שיעור מיוחד ושמחת בית השואבהשיעור 19 […]