Ask The Rabbi

שיעור 9 כרך ב, המשך תער"ב השתלשלות העולמות

המשך תער"ב השתלשלות העולמות שיעור מרתק של הרב יצחק ערד בספר המשך תער"ב של אדמור הרש"ב
המשך תער"ב השתלשלות העולמות שיעור מרתק של הרב יצחק ערד בספר המשך תער"ב של אדמור הרש"ב

שיעור 9 כרך ב, המשך תער"ב השתלשלות העולמות

המשך תער"ב השתלשלות העולמות

א"ס, א"ק, עקודים, נקודים, תוהו ותיקון

הרב יצחק ערד

עמוד תתלג: …ומ"מ בא"ק הוא בבחי' העדר המציאות לגמרי וע"כ בא"ק מאיר אור הקו בגילוי ממש כו', ואח"כ בעקודים הוא התחלת הוויות הכלים כו' (ועמשנת"ל פ' קל"ב), ועם היותה בבחי' כלי א' מ"מ ה"ה בחי' כלי עכ"פ כו' וע"כ האור הוא בבחי' עשר אורות כו', והיינו שאינו בבחי' פשיטות לגמרי ושייך בו עשר אורות כו', ועם היות שהן בעקודים בתכלית ההתכללות והאחדות שהן עקודים בכלי אחד כו', מ"מ ה"ה עשר אורות כו'. וכן מתעלם האור ממדרי' למדרי' דרך העולמות שנמשך כו', דבנקודים הן עשר אורות בעשר כלים כו', ועם היות שהאור לא הי' בהתלבשות בהכלים, מ"מ ע"י אחיזת האור בהכלים הרי נעשה בבחי' מציאות כו' (וכמשנת"ל באורך בענין תהו ותקון כו'). וכאשר נשברו הכלים דתהו הרי הכלים דתקון הן מה שנתבררו משברי הכלים דתהו כנודע דכלים אלו הן בבחי' מציאות יותר כו', ואינו דומה להכלים שלמעלה מזה שהן רק בבחי' אצי' מאוא"ס ב"ה בבחי' המשכה מלמע' כו', משא"כ כלים דתיקון שהן מבירורים דכלים דתהו הגם שהבירור הי' בדרך מלמעלמ"ט ע"י בחי' ש' מ"ה המברר כו', מ"מ מאחר שהן מברורים דתהו ה"ה בבחי' מציאו' יותר והאור מתעלם בהם יותר כו', וידוע שיש כמה עולמות למע' מאצי' וכמו בגולגלתא
עמוד תתלד:
יתבין תליסר אלפין עלמין כו', שבכ"ז האור מתעלם ממדרי' למדרי' כו'. וסוד הדיקנא שהן בחי' שערות דמו"ס שזהו בחי' ש' ב"ן דמו"ס המתברר מש' מ"ה שבו והן הבירורים הנק' דורדי' כו' וכמ"ש בבה"ז פ' נשא, וא"כ אין זה כמו הקו שנק' מזל שזהו בבחי' המשכה מלמעלה, אבל מזלות דח"ס זהו מהבירורים כו', וא"כ מתעלם האור ביותר כו', עד שבא האור בע"ס דאצי' בבחי' ציור אדם בהתלבשו' אורות בכלים כו', דעיקר הכלים הן באצי' והאור בא בהם בבחי' התלבשו' ממש כו', ואח"כ בסדר ההשתל' דעולמו' בי"ע שבכל עולם ועולם מתעלם האור עד שנעשה באופן כזה שהאדם יוכל לקבל את האור כו', וז"ע הצמצום דרך כל העולמות שבהם מתעלם האור כו'. וי"ל ג"כ דהכוונה במ"ש דרך כל העולמות הוא על המשכת האור דרך מסכים ופרסאות שנק' ג"כ עלמין כו' וכמשי"ת, וכ"ז הוא בכדי שיהי' בבחי' אחדות עם האדם והיינו דבחי' א"ס אלופו ש"ע יהי' בבחי' התלבשות פנימי בנשמות, דלולא זאת א"א שיתקבל האור בנשמות למטה, וע"ז היו הצמצומים דרך כל העולמות בכדי שיהי' האור בבחי' התלבשות פנימי בנשמות שז"ע בחי' אדם כו' וכמשנת"ל מפ' שצ"א ואילך. והנה זהו בבחי' המשכת האור מלמעלה שבא בכמה צמצומים בכדי שיוכל להתקבל באדם כו'.

 


לצפיה

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *