Ask The Rabbi

שיעור 5, כרך א' המשך תער"ב – ההפרש בין רוממות המלך לרוממות השר

שיעור 5, כרך א' המשך תער"ב – ההפרש בין רוממות המלך לרוממות השר הרב מאיר ערד בהמשך סידרת השיעורים תער"ב. הסרטה ועריכה: אילן רינדפליש​ עמוד תעב: אות רלג) אבל יש רוממות שאינו מצד רוממות עצמי כלל כ"א מה שמרומם ומגביה א"ע או שמגביהים אותו להיות בבחי' ממשלה ברוממות והתנשאות ואין בו רוממות עצמי מצד העצם […]

שיעור 5, כרך א' המשך תער"ב – ההפרש בין רוממות המלך לרוממות השר

שיעור 5, כרך א' המשך תער"ב – ההפרש בין רוממות המלך לרוממות השר
הרב מאיר ערד בהמשך סידרת השיעורים תער"ב. הסרטה ועריכה: אילן רינדפליש​

עמוד תעב: אות רלג) אבל יש רוממות שאינו מצד רוממות עצמי כלל כ"א מה שמרומם ומגביה א"ע או שמגביהים אותו להיות בבחי' ממשלה ברוממות והתנשאות ואין בו רוממות עצמי מצד העצם כו', שזהו ההפרש בין רוממות המלך לרוממות השר, דרוממות המלך הוא מפני שיש בו ענין הרוממות בעצם שגם קודם שנעשה למלך ה"ה מלך בעצם שיש בו ענין הרוממות בעצם כו', וה"ה מרומם ומנושא בעצם מהותו שמובדל בערך מן העם כו', וכמו משכמו ולמעלה גבוה מכל העם כו' וכמ"ש במ"א, וכאשר נעשה מלך ה"ז בחי' התפשטות והתגלות הרוממות להיות משתרר ומושל על עם ומדינה בהתפשטות והתנשאות גדולה כו', אבל כ"ז הוא התפשטות מרוממות עצמותו כו', דכאשר נעשה מלך מתגלה בו בחי' הרוממו' שבעצמו ומזה בא התפשטות הרוממות כו' (ולכן לפ"ע רוממות עצמו כ"ה הרוממו' על עם כו' דזה שהוא מרומם בעצם ביותר (דהיינו שיש בו מבחי' המלוכה במדרי' גבוה יותר והוא מרומם ומנושא ביותר בעצם מהותו כו'), גם התפשטות הרוממות שלו הוא ביותר שמולך ומושל על מדינה גדולה וריבוי עם כו', שלא כ"א יכול למלוך על מדינה גדולה כו' כ"א כאשר יש בו מבחי' הרוממות ביותר כו', וכן התפשטות הרוממות עושה בחי' הרוממו' בעצם דכאשר מולך על מדינה גדולה וריבוי עם נעשה מרומם בעצם ביותר כו', דבאמת א"ז בו בדרך התחדשות כ"א שיש בו בחי' הרוממות בעצם רק שבא לידי גילוי לעצמו ע"י התפשטות הרוממות כו' וכמ"ש במ"א). משא"כ רוממות השר הוא שאין בו בחי' הרוממות בעצם ואינו מרומם ומנושא בעצם מהותו כו', רק שעשו אותו לשר היינו שהגביהו ורוממו אותו להיות שר ומושל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *