Ask The Rabbi

שיעור 10 כרך ב, המשך תער"ב אהבת עולם – בהתבוננות

שיעור של הרב ערד בסידרת מאמרי תער"ב, על אהבת עולם בהתבוננות.
שיעור של הרב ערד בסידרת מאמרי תער"ב, על אהבת עולם בהתבוננות.

שיעור 10 כרך ב, המשך תער"ב אהבת עולם – בהתבוננות

המשך תער"ב אהבת עולם – בהתבוננות

הרב יצחק ערד

מאמרי המשך  תער"ב אהבת עולם – בהתבוננות

קישור לספר תער"ב: https://chabadlibrary.org/books/defaul… .עמוד תתלה:

וע"ז הוא הצמצום שהאלקות צמצם עצמו כבי' להתלבש בהעולמות כנ"ל פ' ת"ה, בכדי שבהאור האלקי שבבחי' התלבשות יוכל להיות עבודת האדם בכח עצמו, וזהו שיהי' עלי' שלו דרך כל העולמות היינו ע"י האור האלקי המתלבש בעולמות כו', וכידוע דאהבת עולם היא האהבה שנלקחה מהעולמות דהיינו כאשר מתבונן איך שבעולמות יש כח אלקי המהווה את העולמות ומתלבש בתוכם להחיותם וכמ"ש ואתה מחי' את כולם כו', ומבשרי אחזה אלק' שיש בו חיות המחי' אותו כו', כמו"כ בכל דבר יש כח אלקי המהווה ומחי' אותו כו', וכמשנת"ל בפרקים הנ"ל פרטי ההתבוננות בזה, ועי"ז יתפעל בלבו באהבה נגלית המושכת את לבו לאהבה את ה' לרצות בהאלקות שבכל דבר (שלא ירצה בחיצוני' וגשמי' הדבר כ"א בהאלקי כו', שהרי האדם מקבל חיות מהדברים הגשמי', אך להיות שלא על הלחם לבדו יחי' האדם…
עמוד תתלו: כ"א על כל מוצא פי ה' כו', וע"כ אין רצונו לקבל חיותו מהגשמי כ"א מהחיות האלקי שיתוסף לו חיות עי"ז בתורה ועבודה כו'), ושיאיר האור האלקי בגילוי בכל דבר כו' (והוא שיהי' התגברות הצורה על החומר כו', והיינו שגם בדבר הגשמי יהי' נראה בהם האלקי יותר מהגשמי כו', שהרי קודם החטא לא הי' העולם גשמי ולא הי' מסתיר על אלקות (אדרבה הי' נראה גילוי אלקות בעולם כו', וי"ל כמו שע"י התלבשות אלקות בעולמות עי"ז דוקא הוא הגילוי דאלקות כו' וכנ"ל בענין והקב"ה עשה כמה צמצומים, כמו"כ העולם התחתון קודם החטא הי' ע"י גילוי האלקות שנראה ונגלה האור האלקי שראו כל הנבראים מציאות אלקות כו', דבאמת כן גם עתה שהעולם מגלה אלקות למי שנותן דעתו ע"ז (אז מיא טראגט זעך צוא דער צוא), וכמ"ש שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה כו' מרוב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר כו', דהתמדת הקיום שלהם א"א להיות בשום אופן בהנבראים מצ"ע שה"ה הווים ונפסדים כו', ורואים בזה כח הא"ס כאלו רואים בראי' חושי' כו' וכמשנת"ל פ' של"ב ושל"ג, וכמו בהשגחה פרטי' דעל כל פסיעה ופסיעה רואין השגחתו ית' על כל פרט ופרט כו', וכשיתן דעתו יותר יראה איך שכ"ז הוא לכוונה מיוחד' והיא כוונה אלקי' הבא מכ"ז כו', רק שעכשיו צריך ליתן דעתו ולבו לזה, וקודם החטא הי' נראה לכל גילוי אלקות כו'), וע"י החטא הוא שנתגשם העולם ונעשו עניני העולם דברי תאוה המעוררים תאוות האדם כו', ועם היות שזהו מחומרי' האדם שהרי מי שאינו חומרי אינו מתעורר בתאווה כלל מהענינים החומרי' כו', מ"מ ה"ז ג"כ מצד חומריות וגסות העולם כו', וכאשר יהי' התגברות הצורה כו' הוא שלא יהי' נראה לדבר תאוה ואדרבה שיהי' נראה בו האלקות כו'). וזהו שע"י ההתבוננות והנחת הענין איך שהאלקות הוא המהווה ומחי' את העולם ה"ה רוצה בהאלקות שבכל דבר היינו שאינו רוצה בהגשמי להתענג בו בתענוגי בנ"א ולא לקבל חיות גשמי כ"א הוא רוצה בהאלקות שבכל דבר, וגם רוצה שבכל דבר יהי' גילוי אלקות כו', ואח"כ יתבונן איך שכ"ז הוא הארה לבד כו', שהרי כללות ההתהוות הוא מבחי' מל' דמלך שמו נק' עליהם בחי' שם והארה לבד כו',

 


לצפיה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *