fbpx

יהודי טוב

האם אפשר להיות יהודי טוב בלי לשמור על כל המצוות?

יהודי הוא תמיד טוב, מאחר שיש לו נשמה אלוקית חלק אלוקה ממעל ממש, השוכנת וקיימת בקרבו.


יחד עם זה, ה'טוב' הזה יכול להישאר חבוי ונעלם, ועל ידי קיום המצוות, אנו מגלים וחושפים את כוחות הנשמה שבנו.


לכן, בוודאי שאין להסתפק בלהיות יהודי טוב בלב, אלא צריך לגלות זאת ולממש זאת על ידי קיום רצון ה', ולעשות את תכלית ירידת הנשמה למטה.

מקורות