fbpx

נושא: ביטחון בה'

ביטחון ושינוי רצון למעלה

שלום וברכה,
לפי השיטה שהביטחון הוא שמה שנגזר עלי יתקיים בודאי, מובן, שאין כאן שינוי רצון הבורא שהרי הוא בוטח שהרצון של הבורא יתקיים ולא הרצון שלו.
לפי זה אולי גם אפשר להסביר את התפילה שגם בה אין שינוי רצון הבורא כיוון שבאה רק לאפשר לאדם לקבל את כל השפע שנגזר עליו ולא פחות, שע"י התפילה האדם מתעלה במדרגתו מכיוון שזה עוזר לו להפנים שכל חסרונותיו תלויים בבורא יתברך.
וכל ההפרש בין הבוטח למתפלל הוא רק בדרגה, שהמתפלל לא ברי לו שיקבל את כל מה שנגזר עליו ולבוטח ברי שבודאי יתקיים כל מה שנגזר עליו.
 
אך לפי השיטה שהביטחון הוא שמה שאני רוצה יתקיים בודאי אזי אין הכרח שאותו הדבר נגזר עלי והיה קיים ברצון הבורא לתת לי מלכתחילה ואיך התחדש השפע מעבר למה שרצה הבורא לתת?
 
המון תודה
 
 
 
שלום וברכה

בחסידות מוסבר, שלכל רצון יש מקור, והוא בעל הרצון.

לדוגמא, יהודי עבר עבירה, ובזה החסיר ועבר על רצון ה'. כיצד יכול לעשות תשובה? בגלל שעל ידי התשובה, הוא מתחבר ל"בעל הרצון", לקב"ה, שלא מוגבל בשום רצון, ועל ידי זה הוא מחסר ומתקן גם את מה שפגם ברצון על ידי העבירה.

 אותו דבר בנוגע לתפילה, גם אם נגזר לאדם איזה ענין, בכוחה של התפילה לבטל הגזירה. כלומר, לשנות את הרצון כביכול. בגלל שנוגעים ומעוררים את בעל הרצון.

לעומת זאת, ברכה עניינה להמשיך את הדבר מהשורש אך לא להמשיך המשכה חדשה מלמעלה מההשתלשלות לגמרי. ולכן רק צדיק שרואה את השרש יכול לברך באופן שברכתו וודאי תקויים. ואילו אדם רגיל יכול להתפלל, כי התפילה מגיעה למקום שלמעלה מברכה אלא שלא תמיד התפילה נענית (בגלוי).

ולפי זה אפשר לומר, שבביטחון השלם, מגיעים למקום שלמעלה מההשתלשלות. ועד כדי כך, שגם אם בהמשכה הרגילה הרצון היה רצון אחר, הרי כשעולים למעלה מזה – לבעל הרצון, נעשה טוב גם בגלוי.

 

ועוד יש להוסיף: הרצון האמיתי והשלם של הקב"ה הוא שהכל יהיה טוב בגלוי. זהו בעצם עומק המושג גאולה, לגלות את האלוקות והטוב שבכל דבר, באופן שזה לעיני כל בשר, ומלאה הארץ דעה את ה'. כל המצב של הגלות, שיש דברים שאינם טובים בגלוי, אף על פי שזהו טוב מכוסה ונסתר, אין בזה עדיין התממשות רצונו השלם והאמיתי של הקב"ה.

ומסיבה זו, בעומק הענין, כאשר יהודי בוטח בה', ואז הטוב נהפך להיות בגילוי ממש, אין זה שינוי הרצון, אלא חשיפת הרצון העצמי והנעלה יותר של הקב"ה.

 

לשלימות העניין, מומלץ לעיין במאמר על כל הנושא הזה, בקישור הזה: https://www.daat.org.il/view.aspx?id=1673

 

בהצלחה רבה ושבת שלום

מקורות