Ask The Rabbi

נושא:

תחיית המתים, לכמה גופים?

כשקראתי בדבר מלכות את השיחה הראשונה של הרבי על פרשת ויחי התעוררה שאלה שעדיין מנקרת במוחי והיא: לעתיד לבוא בתחית המתים נשמה שהיו לה כמה גילגולים בכמה גופים בתקופת הגלות באיזה גוף היא תתעורר בתחית המתים? האם יהיה מצב שיהיו גופים שהיתה בהם נשמה בגילגול ולא יקומו בתחית המתים?

שלום לך זכינו ויש איגרת מופלאה של הרבי על תחיית המתים בו מתייחס להרבה מן השאלות העולות בנושא זה - בנוגע לשאלה על נשמה שירדה לעולם בכמה גלגולים באיזה גוף תקום, מבאר הרבי כי כל הגופים יקומו, כל גוף עם החלק של הנשמה אותה תיקן במהלך חייו, שהרי אין יהודי שלא תיקן לפחות משהו מנשמתו במהלך חייו ולכן חלק זה שייך לאותו גוף. ואין הפירוש שיהיו חלקי נשמות מפוזרים, כי כל חלק מהנשמה היא כלולה מכולם, ומהות שלימה בפני עצמה. ושם גם אומר הרבי, כי לא יתכן שיהיה גוף שלא יקום, שהרי "ישראל מלאים מצוות כרימון" וממילא בוודאי שמשהו הוא כן תיקן, ולכן בזכות אותו תיקון הגוף יזכה לקום. (את האיגרת המלאה  ניתן למצוא באגרות קודש כרך ב' איגרת רט). בשורות טובות

מקורות