תהילים בר"ה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שאלה

מהו הטעם לאמירת תהילים ללא הרף בר"ה, אמרו לי שעדיף לעסוק בלימוד התורה שנעלה הרבה יותר מאמירת תהילים?

תשובה

מצינו התייחסות בכתביו הקדושים של אדמו"ר הריי"צ (אגה"ק ח"י ע' תמה) שכתב "עיקר עבודת ר"ה היא בקבלת עול מלכות שמים, ולכן עבודת היום – גם בגדולים ובעלי צורה – בעבודה הנראית כמו פשוטה, באמירת תהלים כל הזמן, למעט בשינה בב' הלילות ככל האפשרי, להזהר מדברים בטלים עד קצה האחרון גם בשיחה איזה שתהי'".

מקורות

דילוג לתוכן