fbpx

תהילים בר"ה

תאריך העלאה: 27.08.2018 – 09:31

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

מהו הטעם לאמירת תהילים ללא הרף בר"ה, אמרו לי שעדיף לעסוק בלימוד התורה שנעלה הרבה יותר מאמירת תהילים?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

מצינו התייחסות בכתביו הקדושים של אדמו"ר הריי"צ (אגה"ק ח"י ע' תמה) שכתב "עיקר עבודת ר"ה היא בקבלת עול מלכות שמים, ולכן עבודת היום – גם בגדולים ובעלי צורה – בעבודה הנראית כמו פשוטה, באמירת תהלים כל הזמן, למעט בשינה בב' הלילות ככל האפשרי, להזהר מדברים בטלים עד קצה האחרון גם בשיחה איזה שתהי'".

מקורות

דילוג לתוכן