fbpx

האם ישנו איסור לישן בר"ה? ואם אני לא יכול ללמוד כל הזמן ואני יושב ומדבר סתם – זה יותר טוב משינה? ודרך אגב ראיתי מפורש שהאריז"ל היה יושן אחרי חצות יום זה?

אין איסור, אך המנהג הוא שלא לישן בר"ה ביום כדי שלא ישן מזלו. אך אם האדם יושב בטל הרי הוא כמו מי שישן.


ומה שראית מהאריז"ל כבר כתב על זה האלף למטה (תקצח, א) שהלואי שהיה ביכולתנו לעשות כמעשהו בהקיץ אחד מני אלף ממה שהוא ז"ל הי' מתקן בשינתו.


לכן ראוי ונכון לומר תהילים ולהתעורר בתשובה מאשר לבלות את הזמן בשינה סתם.

מקורות