fbpx

שואלים את הנשמה על היסורים שתקבל?

אני מעוניינת לדעת אם יש אסמכתא לאמירה ששואלים את הנשמה לפני ירידתה איזה נסיונות מוכנה לעבור כשתרד לעולם הזה. ולפי זה נגזר על האדם מהלך חייו, פרנסה, ילדים וחלילה יסורים.

אמירה זו שציינת – לא ידוע לנו מה מקורה. מה שכן כתוב, שלפני ירידת הנשמה, בשביל לשכנע כביכול את הנשמה לרדת לעולם הזה שזהו ירידה גדלה ועצומה עבורה, הרי מגלים לה את מעלת הגוף הגשמי. כידוע שיש שרש לגוף היהודי למעלה גם משרש הנשמה, אלא שזה בהעלם. וכדי לגרום לה לרצות לרדת לעולם הזה מגלים לה ומראים לה את שרש ומעלת הגוף, ואיך על ידי ירידתה לעולם הזה היא תגיע למעלה נפלאה ולעליה גדולה עוד יותר. אולי יש לומר, שכמו שמראים לנשמה את מעלת הגוף באופן כללי, גם מראים לה את כל מה שיעבור על הנשמה בעולם הזה, כולל הקשיים והייסוריים, והיא מתרצית ומסכימה להם כשהיא רואה את המעלות העצומות שיגרמו לה על ידי זה. יתכן שמכאן מגיעה האימרה שציינת. – אלא אם כן כמובן נמצא איזה מקור מפורש לזה. בשורות טובות

מקורות