fbpx

קיום מצוה כסגולה

האם מותר לקיים מצוה מסויימת בגלל שהיא סגולה לאיזה עניין טוב שיגיע לי בעבור זה, או שצריכים לקיים את המצוות רק מפני שככה הקב"ה ציווה, ולא משום סיבה אחרת?

מקורות

דברים ל, יב.

מסכת אבות, פרק א משנה ג. ומפרשי המשנה על אתר.

ליקוטי שיחות חל"ט, הוספות בעניין סגולות ואנשי צבא.

תניא – ליקוטי אמרים, פרק לו – לז.