Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

קטן וספר תורה

האם קטן יכול להחזיק ספר תורה, בזמן קריאת ההפטרה, או בזמן שמוציאים ב' ס"ת?

המנהג בפועל, שניתן לתת אף לילד קטן להחזיק הס"ת, (רק כמובן שאם מדובר בס"ת כבד וגדול, יש לראות ולהשגיח שיכול להחזיקו כראוי).

מקורות