fbpx

קבלה לכל אחד

אני מתעניין בלימוד קבלה, אך חבר אמר לי שאסור לאדם רגיל ללמוד קבלה, ובמיוחד לפני גיל ארבעים? האם זה נכון? 

בדורות קודמים היו הגבלות ללימוד חלק הסוד שבתורה, וחלק מההגבלות שמוזכרים בספרים, זה ללמוד רק מגיל ארבעים, רק אדם נשוי, רק אדם שמילא כרסו בלימוד גמרא והלכה, אך בדורות האחרונים הרי מצוה גדולה ללמוד ולהפיץ את תורת הסוד, וכמו שכותב האריז"ל "מצוה לגלות זאת החכמה". על אף ההיתר שניתן באופן גורף ללמוד את תורת הסוד לכל יהודי, גברים נשים, צעירים ומבוגרים, יש לשים לב לכמה דברים חשובים כשבאים ללמוד קבלה. כשבאים ללמוד קבלה מתוך ספרי הקבלה הקדמוניים, יכולים לבוא לידי טעויות חמורות, טעיות שאף יכולים לגבול חלילה בכפירה והגשמת האלוקות. לדוגמא: בספרי הקבלה מופיעים תיאורים על הבורא המדמים זאת לגוף אדם, כמו אור שזורח ממצחו של אדם קדמון, וכדומה, ואדם שלומד זאת יכול לבוא לידי טעות ולתאר את הבורא כאדם קדמון עם מצח שזורח ממנו אור, דבר המושלל בתכלית שהרי הבורא אין לו גוף ולא דמות הגוף. ומסיבה זו ציווה הבעל שם טוב שלא ללמוד מספרי קבלה, בד בבד הבעל שם טוב עסק בהפצת תורת הסוד, וכיצד זה מסתדר? אלא שהפיתרון הוא ללמוד את תורת הקבלה מתוך ספרי החסידות, וביחוד ספרי תורת חב"ד, המבארים ומסבירים את המושגים המופשטים שבקבלה, בצורה שכל אחד יכול לגשת ולהבין בשכלו האנושי. וללא הגשמה חלילה של האלוקות. ישנם היום בעולם מקומות רבים המציעים ללמוד קבלה, אשר שם מלמדים קבלה בצורה מעוותת, ובניתוק גמור מהיהדות. צריך לזכור שהקבלה היא החלק הנסתר של התורה, ולא חלילה תחליף  לתורה. החלק הגלוי של התורה והחלק הנסתר הולכים יחד ללא יכולת הפרדה. צריך מאוד להיזהר ללמוד קבלה רק במקומות מוסמכים, רבנים ידועים כשומרי תורה ומצוות. מומלץ מאוד לגשת לבית חב"ד בקרבת מגורך שם בודאי יציעו לך לימוד חסידות וקבלה בצורה נכונה. מסקנת הדברים: מצווה וחובה לכל יהודי ללמוד אף את חלק הסוד שבתורה, ובכלל זה תורת הקבלה, אלא ללמוד בצורה הנכונה והאנשים הנכונים.

מקורות