Ask The Rabbi

נושא: הלכה

פנימיות וחיצוניות הרצון

היכן אני יכולה למצוא התייחסות למושגים פנימיות הרצון וחיצוניות הרצון?

נקודת הענין היא כך:


פנימיות הרצון - זו דרגת התענוג, שהיא הפנימיות של מה שרוצה. כאשר אדם עושה דבר ללא תענוג - זהו מחיצוניות בלבד.


כשם שבאדם עצמו - יש דברים שהוא רוצה בפנימיות רצונו, כלומר שהם מטרה כשלעצמם, ויש דברים שרוצה רק בחיצוניות הרצון, כלומר שהם אמצעי לבד - כך אצל הקב"ה: פנימיות הרצון, היא הכוונה והתכלית דוקא בישראל, וחיצוניות הרצון, היא בכללות הנבראים שכל מציאותם היא 'אמצעי' לישראל המקיימים בעבודתם את התכלית שתהא "דירה בתחתונים".


נושא זה מוזכר בתניא מספר פעמים בקצרה. ובהרחבה במאמרי החסידות. לדוגמא במאמר של הרבי יו"ד שבט תשי"ג.


התייחסות לנושא זה - בהיבטים נוספים ניתן לקרוא במאמר הזה daat.org.il/תוהו-ותיקון-בהנהגת-האדם/

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו