Ask The Rabbi

נושא:

תה בשבת

עלי תה הנמצאים בקנקן משקה, האם יש לחשוש במזיגת משקה מהקנקן משום בורר?

עלי תה קטנים או שמרים - הנמצאים בתחתית הקנקן (כפי שמצוי בכלי לתמצית תה), מותר לערות ממנו עד שיגיע סמוך למקום עירוב השמרים והפסולת במשקה, ואזי יפסיק לערות משם ואילך.

מקורות