fbpx

עובדי אלילים ואומות העולם

האם המושגים עובדי אלילים (או עכו"ם) ואומות העולם הינם זהים?

'אומות העולם' יכולים לקיים שבע מצוות בני נוח, ובזה לקיים את רצון ה', ולא להיות בגדר עובדי אלילים.


'עובדי אלילים' אלו אומות העולם שאינם מאמינים בה' ועובדים עבודה זרה.


לפעמים בספרים מסוימים, כמו ספר התניא, כאשר כתוב עובדי אלילים, הכוונה על אומות העולם בכלל, ורק בגלל חשש הצנזורה, נכתב בלשון זו.

מקורות

ביאורי החסידות