fbpx

עבודה זרה בימינו

לגבי עבודה זרה, מהי עבודה זרה בימינו שאליה התכוון משה רבינו בספר דברים בו חוזרת האמירה פעמים רבות שלא לעבוד עבודה זרה ולאבד אותה מהארץ, הרי משה רבינו לא התכוון רק לתקופה ההיא אלא לכל הדורות, אז למה הכוונה בדורות שלנו ובמקומות כמו ארץ ישראל בהם העבודה זרה אינה נפוצה כלל ב"ה?

עבודה זרה בפנימיותה, זו החשבת מציאות שאינה ה', לעיקר. גם כיום, מי ששקוע בכסף לדוגמא ושוכח כי ה' אלוקיך הוא הנותן כח לעשות חיל, יש בזה מעין עבודה זרה. מי שבוטח בתהליכים הטבעיים בלבד, ושוכח שהטבע מנוהל ישירות ע"י הקב"ה, והטבע הוא אלוקות, זה בדקות עניין של עבודה זרה. ככל שהאדם מחזק בתוכו את ההכרה ש"אין עוד מלבדו" הוא מקיים בתוכו ובעולם, את ביעור העבודה זרה.

מקורות

ראה תורת-מנחם כרך יט, עמ' 101-105, ובמקורות המצוינים שם.