fbpx

סליחה ומחילה

שלום רב,

1. מה ההבדל בין סליחה למחילה?

2. בקריאת שמע 'שעל המיטה' יש את הפיסקה: "הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי" – אם אינני מרגישה שביכולתי לסלוח, האם מותר לי לקרוא פיסקה זו? 

שלום וברכה,


 
1. מחילה פירושה ויתור. כמו למחול על חוב וכדומה. ובעניין החטא הכוונה שנמחל העוון ונמחק ואינו עושה שום רושם שלילי.
סליחה פירושו שגם התווסף ענין חיובי, קבלת הרצון של המבקש, ולא רק שנמחק משהו שלילי.2. זהו הנוסח שקבעו הפוסקים ואנו לא צריכים לשנות אותו, גם אם לרגע קט, אנו מרגישים אחרת.
ובפרט על פי המבואר בחסידות, שיש את הרצון הפנימי של היהודי שזה רצון הנשמה, ומצד הרצון הזה, האדם באמת רוצה לסלוח. אלא שנפשנו הבהמית, והיצר הרע, מפריעים לנו לגלות את הרצון הפנימי הזה. אבל רצון זה קיים בתוכנו, ומצד רצון זה תפילתנו היא אמיתית.
כדאי להתבונן, שכאשר אנו סולחים למישהו, למרות הקושי, הרי גם מלמעלה מתנהגים איתנו באופן כזה, שסולחים לנו גם אם עשינו דברים שאינם רצויים ועל פי מידת הדין איננו ראויים לסליחה בגינם.


בהצלחה ובשורות טובות.

מקורות

ספר המאמרים אדמור הזקן, פרשיות, עמוד קסח, ועוד.