fbpx

אם אפשר רציתי לשאול לגבי מידות נצח והוד, איך זה שמידת הנצח שמהותה להתגבר על הקושי היא בצד ימין, והוד, שעיניינה (בפשטות) להודות לזולת זה שמאל, הרי לכאורה זה הפוך? אמנם אפשר לומר שנצח זה להתגבר על המונע לנתינה ולתת בכל אופן, ואז זה כן קשור לצד ימין, וכן הוד זה גם להודות על האמת שלצורך כך לפעמים צריך גבורה, וזה שייך לצד שמאל,  אך עדיין זה רק היבט מסויים  שמסביר את זה שהמידות כלולות אחת מהשניה, אבל בפשטות נצח זה להתגבר (וקשור לגבורה), והודיה וגם הודאה על האמת אלו לרוב (לפחות כלפי חוץ) מתפרשים כחסד? 

יש להבין כי ההבדל בין קו ימין לקו שמאל, הוא שקו ימין עניינו השפעה מלמעלה למטה, וקו שמאל עניינו עליה מלמטה למעלה. מחמת הבדל זה נובעים כל שאר ההבדלים. חסד זה נתינה והשפעה ממי שיש לו למי שאין לו (מלמעלה למטה), גבורה זה חוסר נתינה והשפעה, ולאידך, עליית התחתון, כמו העניין של תפילה, שהאדם במצב נמוך מתעלה ומתקדם למעלה. (יצחק אבינו – גבורה, עניינו תפילה). וכך גם בנצח והוד, כאשר האדם משפיע ונותן ויש הפרעות, הרי הוא מנצח ומתגבר על ההפרעות ונותן בכל זאת, היינו פעולה יותר אקטיבית של השפעה ונתינה. לעומת זאת כשמגיע משהו מלמעלה והוא צריך להתבטל כלפיו, הרי זה חוסר עשיה, להיפך, התעצמות פנימית (גבורה) לכיוון מעלה, וזה עניין ההוד, להודות על האמת, לקבל את הדברים איך שהם וכו'.

מקורות