fbpx

משכן ול"ט מלאכות

אם אומרים על פי הקבלה, שהמשכן הוא בעצם מודל של היקום, האם ניתן על פי זה לומר שכל ל"ט המלאכות של שבת, הן המקור לכל המלאכות הקיימות בעולם, האפשריות? אשמח גם למקורות בנושא. תודה רבה

הרבי מסביר על פי הידוע, שבתורה הכל מדויק, שהעובדה, שהתורה בחרה ללמדנו את המלאכות האסורות בשבת דווקא ממלאכות המשכן, מעידה על קשר מהותי-פנימי בין הדברים. מלאכות המשכן הן ה'אבות' – כלומר השורש והמקור – של המלאכות היום-יומיות בחיינו. כשם שהמשכן הוא המקור למלאכות הגשמיות, כך המשכן הוא גם תכלית כל המלאכה: אף-על-פי שמדובר במלאכות יום-יומיות פשוטות – ייעודן ותכליתן הוא לעשות משכן לה' ולהשכין את הקדושה האלוקית בעולם הזה.


ולדוגמא – מלאכת מבעיר, עניינו בעבודת ה', התעוררות ה שלהבת הנשמה, כפי שנאמר: "נר ה' נשמת אדם". יהודי נדרש להבעיר את אש הנשמה, שתהיה גלויה ומורגשת בליבו, ועד שיגיע לדרגת 'כלות הנפש' – תשוקה עזה של הנפש לעלות ולהיכלל במקורה האלוקי האין-סופי. אך זה צריך להיות בשביל האפר (כדין במלאכת המשכן), היינו לפעול בתוך העולם ולזככו.


ועל דרך זה בשאר מלאכות.

מקורות

לקוטי שיחות חלק לו.