fbpx

'מקור' ו'שורש'

שלום הרב
האם יש הבדל בין 'מקור' ל'שורש'

המושג 'מקור' הוא שלדרגה זו יש איזה שייכות לדרגה שנמשכת ממנה, 'שורש' זה נעלה ורחוק יותר, שהדרגה אינה בבחינת שייכות אלא בבחינת מקיף והבדלה, ולכן לא שייך לקרוא לה אפילו בשם 'מקור', אלא שהיא השורש שמשם זה מגיע.

(דוגמא לדבר בדרך אפשר: האמא היא המקור הגלוי לילד הנולד ממנה. האבא הוא 'שורש')

 

מקורות