fbpx

נושא: כללי

ממונות.

אחד שסיכם אם מישהו שישכיר לו דירה בסכום מסויים, ועשו חוזה. לאחר מכן הלך השוכר ושיפץ את הדירה לפי נוחיותו, בראות המשכיר את הדירה לאחר השיפוץ נמלך בדעתו, וטען לשוכר שהשכירות במקום שווה יותר, ולכן או שיעלה לו את השכר דירה או שילך לחפש מקום אחר, האם יש ממשות בטענת המשכיר?

ה'שכר דירה' הוא לפי מה שקבעו וחתמו בחוזה, ואין המשכיר יכול לאחר מעשה לשנות ולערער על כך מאומה, ועל כן אין המשכיר יכול להוציאו מהדירה, ואין השוכר מחוייב למשכיר כלום.

מקורות

דבר זה תלוי בסברה, המשכיר אינו יכול לטעון לשוכר צא מעכשיו, כי מאחר ועשו חוזה, הרי שהסכום נקבע לפי האמור בו. (ואפשר שאפילו לא עשו חוזה, אין יכול המשכיר לחזור בו באם השוכר עשה קנין כסף או חזקה).


וזה פשוט שאין השוכר יכול לתבוע את דמי שיפוצו מהמשכיר, מאחר ומדובר שהמשכיר נתן לו דירה הראויה למגורים לפי החוזה, ושיפוצי השוכר היו לנוחות יתר מצידו האישי והפרטי.


ואף כאשר יגמר ימי השכירות, יכול לומר המשכיר לשוכר טול מה ששפיצת, ואין אני צריך לשלם על כך למרות שאני בהיכנסי כעת לבית יהנה מכך.