Ask The Rabbi

נושא: הלכה

ממונות.

אחד שסיכם אם מישהו שישכיר לו דירה בסכום מסויים, ועשו חוזה. לאחר מכן הלך השוכר ושיפץ את הדירה לפי נוחיותו, בראות המשכיר את הדירה לאחר השיפוץ נמלך בדעתו, וטען לשוכר שהשכירות במקום שווה יותר, ולכן או שיעלה לו את השכר דירה או שילך לחפש מקום אחר, האם יש ממשות בטענת המשכיר?

ה'שכר דירה' הוא לפי מה שקבעו וחתמו בחוזה, ואין המשכיר יכול לאחר מעשה לשנות ולערער על כך מאומה, ועל כן אין המשכיר יכול להוציאו מהדירה, ואין השוכר מחוייב למשכיר כלום.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו