fbpx

מה זה 'בירור'?

שלום וברכה, מה פשר המושג החסידי/קבלי 'בירור'? איך עושים זאת בצורה הכי טובה (האם זה ע"י כוונה שחושב שאוכל כדי שיהיה לו כח ללמוד ולהתפלל)? 

שלום וברכה,כל דבר הקיים בעולם, מעורב בו טוב ורע (כפי שיבואר להלן). 'בירור' פירושו הפרדה, כמו לברור פסולת מאוכל. בעבודה הרוחנית פירושו שהאדם מברר תחילה בתוכו מה הדבר הטוב הקיים בדבר הגשמי, מהו הניצוץ האלוקי שקיים בו, ואז הוא 'מברר' אותו, בכך שמשתמש בו לשם תועלת רוחנית.לדוגמה – במאכל כשר יש טוב ורע. הטוב שבו זה מה שהוא יכול להחיות את האדם ולתת לו כוח לעבוד את ה', הרע שבו – מה שהוא מושך אותו לשם תאווה, ולפעמים גם מזיק לבריאותו וכדומה.


אם האדם משתמש במאכל לשם כוונה לעבוד את ה', הוא אוכל במידה הראויה, ומתכוון בעיקר שיהיה בריא ויוכל ללמוד ולהתפלל או לעשות מעשים טובים וכו' בכך הוא עשה 'בירור במאכל', והעלה את הניצוץ שבו חזרה לקדושה.ועל דרך זה, במכשיר פלאפון, ברכב, וכן הלאה… בכל דבר ודבר, האדם צריך לבחון מה השימוש הנכון בדבר המביא לתועלת בעבודת ה', וזה נקרא 'בירור'.

מקורות

תניא פרקים ו-ז, ועוד.