הפרי שאכל אדם הראשון - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שם הרב המשיב: הרב מאיר ערד

שאלה

מה הפרי שאדם הראשון אכל ? הרבה אומרים שזה לא היה תפוח ותפוח זה מקור נוצרי אבל הרבי הרש"ב מסביר את הענין של התפוח שאדם הראשון אכל.

תשובה

כוונתך כנראה למובא בהמשך תער"ב פרק רלא.


כבר אצל אדה"ז במאמר מופיע הביטוי הזה תפוח רוחני שאכל אדם הראשון (ד"ה וידעת תקס"ד עמוד קכ)

בהוצאה החדשה של תער"ב מציינים להערה שמופיעה בספר המאמרים תש"ג עמוד 150 (שזהו הערה של הרבי על מאמר הרבי הריי"ץ)


ושם כותב, שהוא כנראה למ"ד עץ הדעת אתרוג היה, ועל פי התוס' בשבת שתפוח היינו אתרוג. אך נשאר שם בעדיין צריך עיון.

מקורות

דילוג לתוכן