fbpx

לספר על הריון , מתי?

מהי דעת התורה בענין פרסום ההיריון לבני הבית והחברים?

הוראתו של הרבי היא שלא לפרסם עד לחודש החמישי. וכל זה הוא בענין של פרסום, אך לרופא צריכים לספר קודם לכן ולקרובים ולידידים מותר לספר קודם.

מקורות