למה אומרים "ויעקוב הלך לדרכו". - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שאלה

מהו פי' ההכרזה שמכריזים לאחרי חודש תשרי "ויעקב הלך לדרכו"?

תשובה

בסוף חודש תשרי, מכריזים (כנהוג במספר מקומות) "ויעקב הלך לדרכו" – שאז מתחילה אצל היהודי המעבר לסדר העבודה שלו במשך השנה כולה.


וההדגשה היא בב' קצוות: א. הדרך שהולך בה כל השנה אינה הדרך של חודש תשרי, אלא היא דרכו שלו, ברוב זמנו שעוסק באכילה ובשתיה, שלא רואים בזה קדושה בגילוי. ב. זה אותה הדרך המיוחדת של יעקב אבינו, כי גם מעשיו הגשמיים נעשים לש"ש. והכח לפעול זאת נובע מחודש תשרי, החודש הכללי.

מקורות

דילוג לתוכן