fbpx

לבישת ציצית בלילה.

הבן שלי הגיע הביתה עם בקשה לישון בלילה עם הציצית שלו עליו. אצלנו זה לא היה נהוג כלל, האם בכלל יש בזה ענין?

נאמר בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן שהמדקדקים נוהגים לישן בטלית קטן, וכן הוא מנהג החסידים דורות רבים, ובכך מתבטאת יראת שמים גדולה ונוכח פני ה' לפניו תמיד.

מקורות