fbpx

מה המשמעות של התאריך כ' מר חשון?


כ' חשוון הוא יום הולדתו של הרבי החמישי, רבי שלום דובער (הרש"ב), מייסד ישיבות 'תומכי תמימים'.


מהוראות הרבי ליום זה:


"בכל עיר ועיר שיש בה ישיבת תומכי תמימים . . ישתדל כל אחד ואחד מהנמצאים בעיר זו להכנס לבנין הישיבה במשך יום ההולדת כ"ף מרחשון (ומה טוב – גם בימים שלפניו ושלאחריו) ולעשות פעולות טובות בכל ג' הקוין דתורה תפלה וגמ"ח, להתפלל (או לומר מזמור תהלים, כולל ובמיוחד – המזמור המתאים למספר שנותיו, מזמור קכ"ט), ללמוד מתורתו של בעל יום ההולדת, ולתת צדקה עבור מוסדותיו של בעל יום ההולדת, המתנהלים ברוחו כו'. [ובעיר שאין בה ישיבת תומכי תמימים, ואי אפשר בקל לילך לעיר אחרת כו' – יכולים לעשות זאת בתוך בנין שהוא מעין ודוגמת ישיבת תומכי תמימים, כמו, בית-חב"ד, בית תורה תפלה וגמ"ח].ומובן, שעל פי הציווי "ואהבת לרעך כמוך" . . יש להשתדל להשפיע גם על יהודים נוספים, ובלשון המשנה "יתן ויתנו אחרים, חסיד", שגם הם יעשו כהנ"ל ביום ההולדת כ"ף מרחשון".

 


מקורות

משיחת שבת פרשת וירא תשמ"ט