fbpx

כולם יכולים להאזין לשיעורים באתר?

אני תלמיד בישיבה בצפון וצופה בשיעורים באתר. האם יש איזשהו סימן לכך שאני מוכן לזה? אולי אני לא מספיק תלמיד חכם, אולי אני יכול להתבלבל במושגים, אולי אני לא זך מספיק כדי לקלוט את הדברים, אולי אני יפרש דברים לא נכון? האם יש איזה שהם דרישות קודמות לפני שאדם בא לצפות בשיעורים, לסכם אותם ולהבין אותם? 

השיעורים באתר רובם ככולם מבוססים על הנאמר ונכתב בתורת החסידות. תורת החסידות היא בעצם פנימיות התורה, ושייכת לכל אחד ואחד מבלי יוצא מן הכלל. בדיוק כמו שכל יהודי מחוייב ללמוד את החלק הנגלה של התורה, המשנה הגמרא וההלכה, כך כל יהודי מחויב וביתר שאת ללמוד את הפנימיות של התורה, שרק על ידי לימודה ניתן לקיים חלק מהמצוות העיקריות שאנו מחוייבים הם, כמו אמונה בה', אהבת השם ויראתו, וכו'. גם כדאי להזכיר את מה שמספר הבעש"ט שהייתה לו עליית נשמה ועלה להיכלו של משיח ושאלו "אימתי קאתי מר?" וענה לו משיח "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה". כשיפוצו מעיינות החסידות. כך שיש בהחלט עניין גדול בלימוד פנימיות התורה, וכל אחד מחוייב בזה, ובפרט ככל שמתקרבים לגאולה השלימה בב"א. אלא שכמו בכל דבר, ניתן ללמוד את זה בכמה רמות של עומק והבנה. וכמו שאין דומה ילד בן חמש שלומד חומש, לאדם מבוגר ת"ח וכו', למרות שכנ"ל הלימוד החומש בוודאי שייך לכולם. ועוד כדאי להזכיר את ההבדל בין חסידות לקבלה, שבקבלה יכול להיות מצב שהאדם ילמד ויסיק מזה דברים לא נכונים, ובלשון של החסידות לא ידע "להפשיט את הדברים מגשמיותן", כיון שהקבלה מלאה תוארים גופניים על הבורא, שמי שלא בקי בתכנים שלהם כראוי יכול לטעות ולצייר ציור גשמי ח"ו בבורא. ואילו בחסידות בעיקר מדברים על התכנים הנפשיים, השייכים ויכולים להתקבל אצל כל אחד מבלי חשש זה. ובנוגע לפועל: אין דרישות קודמות כדי ללמוד חסידות ובכלל זה את השיעורים באתר של הרב ערד ואחרים. אלא שבהחלט יתכן ששיעורים מסויימים קצת קשים או עמוקים מידי למי שלא רגיל לסגנון, וצריך ללכת מן הקל אל הכבד (למרות שבאתר עצמו אנו משתדלים להכניס שיעורים השווים לכל נפש). אם אתה מרגיש שאתה מבין את הדברים אין שום סיבה להימנע משמיעת השיעורים ואדרבא. בכל אופן, אם יש לך איזה שהיא שאלה או עניין שאינו בהיר, אתה בהחלט יכול לפנות אלינו ונשתדל להבהיר ולהסביר את הדברים ככל שיתאפשר. בהצלחה רבה בלימוד תורתינו הק'.

מקורות