Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

יעקב אבינו לא מת

איך אפשר להבין את זה שיעקב אבינו לא מת אם בגשמיות ראו אחרת?

המקור לזה הוא בגמרא (תענית ה, ב) "יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" שלכן לא כתוב אצל יעקב הביטוי "מיתה".


המשמעות של זה על פי שיחתויו של הרבי: החיים האמיתיים של יעקב הם כאשר "זרעו בחיים", כי חיים אמיתיים הם חיי נצח וקיום לעד, לכן ניכרים הם דוקא ביציאת הנשמה מן הגוף, שנשארת החיות גם למטה בעולם הזה אצל בניו, שחיים את החיים האמיתיים של יעקב. (לקוטי שיחות ויחי חט"ו א ס"ח)


במקום אחר מוסיף הרבי שהחידוש ש"יעקב אבינו לא מת" לעומת צדיקים אחרים הוא גם לגבי חייו הגשמיים: כיון שמדתו של יעקב היא מדת האמת - תתן אמת ליעקב - לכן הכרחי לומר שחיי יעקב נצחיים בכל מקום, גם בעולם הזה הגשמי. והפירוש "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" הוא שכיון ש"זרעו בחיים" הוא ענין נצחי שלא תיתכן בו הפסקה וכליון ח"ו, לכן "אף הוא בחיים" כי ה"חיים" של "זרעו" אינם שונים מחיי יעקב, אלא חיי ונשמת יעקב מתלבשים וממשיכים ב"זרעו". וזוהי הסיבה לכך ש"זרעו בחיים" באופן נצחי - כי "הוא בחיים", אלה הם חיי יעקב, מדת האמת, שלא תתכן שום הפסק. יוצא, שחיי יעקב נצחיים גם בעולם הזה הגשמי. (שלקוטי שיחות שמות חכ"ו א ס"ח)

מקורות