fbpx

יהדות לפי האם

האם יש ביאור על כך שלהיות יהודי זה תלוי באמא דווקא, אבל אם להיות כהן לוי או ישראל זה תלוי באבא?

אכן ישנם ביאורים רבים על כך, ואפרט כאן את המרכזי והעיקרי שבהם:


 עצם וכללות שם ישראל תלוי דוקא בהאם, שהנולד לאם ישראלית הוי ישראל (גם כשהאב אינו יהודי), אבל הפרטים, החילוקים בבני ישראל גופא – כהן לוי ישראל – תלויים במשפחת האב:


והטעם לזה,  באנשים, עיקר ענין עבודת ה' שלהם הוא באופן גלוי (עסק התורה וקיום כל המצוות), ולכן עבודה זו יכולה לגרום לרגש של שביעות רצון ומזה – לרגש של ישות (עכ"פ בדקות דדקות); משא"כ בנשים (שפטורות ממ"ע שהזמ"ג);


ולכן להיות יהודי – תלוי בזה שהוא חלק אלקה ממעל ממש, למעלה מהתחלקות לפרטים; ואילו החילוקים דכהן לוי ישראל, שהן דרגות שונות בגילוי הקדושה, הרי זה תלוי בהאיש שעבודת השם שלו היא בעניני קדושה גלוי'.  (לקוטי שיחות חל' ל' שיחה פרשת ויחי)


מקורות