טהרת המשפחה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

טהרת המשפחה

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

האם מותר לאשה בימי טומאתה להחליף את ה'מזרון' שלה עם הבעל ליום יומיים, מטעמי נוחות או צורך אחר.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
אסור.

מקורות

כתב בשולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה (סימן קצה סעיף ה): לא ישב במטה המיוחדת לה, אפילו שלא בפניה.


ובט"ז יורה דעה (שם ס"ק ו): לא ישב במטה כו'. משמע אפילו ישיבה בעלמא בלא שכיבה דבישיבה נמי איכא הרהור ומצד ההרהור יבוא לידי הרגל עבירה כ"כ ב"י וביש ספרים איתא בטור כאן לא ישכב ומו"ח ז"ל כתב דטעות סופר בגירסא של לא ישב כיון שלעיל סוף סי' קצ"ג כ' בטור וש"ע לא יישן ולא נראה דהתם קמ"ל דבכלה אפי' שינה שם מותר אבל זה ודאי דגם ישיבה שייך בה הרהור דהא כ' המרדכי ורמ"א מביאו בסמוך דאסור לישב על ספסל ארוך כו' וכ"ש ישיבה במטה שלה דאיכא הרהור טפי ונראה דכ"ש הוא שהיא לא תישן במטה שלו דיש טפי הרהור בשכבה ובקומה אבל ישיבה בעלמא מותר לה על מטה שלו דהיא לא מרגלא ליה כן נ"ל ונגיעה שנוגע בסדין שהוא מלוכלך בדם אין איסור אף על פי שקצת נזהרין מזה ושבוש הוא.


ובפסקי משנה הלכות (ע"פ פסקי הגר"מ קליין. עמ' סב): באם הוציאו בימי נדתה את המזרונים לשטוח באויר אם אינו צא אם הוציאו בימי ניכר מה המזרון שלה ומה המזרון שלו אין צריך להקפיד להחזיר כל אחד במקומו ולא להחליפם. [ומשמע שאם ניכר – אסור].


[וראה בשיעורי שבט הלוי (סימן קצה סעיף ה ס"ק ג), שאם נצרך להחליף מזרונים כשהוא לקביעות סגי, ואין צריך שינוי המטה עצמה. (ומשמע דוקא לקביעות ולא סתם כך לזמן מסויים)].


דילוג לתוכן