טהרת המשפחה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

טהרת המשפחה

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

ספק אם ראתה לפני ביה"ש או בביה"ש, למתי תחשוש.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
דינה כמו אם ראתה בביה"ש, שהמנהג בפועל לחשוש לשני העונות.

מקורות

ראה בשולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה (סימן קפד סעיף ד): אם רגילה לראות בהנץ החמה ולא קים לן שפיר אי קודם הנץ החמה או אחריו אינה אסורה אלא ביום.


ובשולחן ערוך הרב ס"ק יט: דכיון דוסתות דרבנן הוי ליה ספיקא דרבנן ולקולא ואין צריך לפרוש אלא ביום שהיה ודאי בימי נדתה (רא"ש), ר"ל דאפילו ראתה קודם נץ החמה מכל מקום היום היה ודאי בימי נדתה ולפי זה אם רגילה לראות בין השמשות אינה אסורה אלא בלילה (ש"ך).


והב"ח כתב על פסק השו"ע אף על גב דכך הלכה, מכל מקום באיסור כרת ראוי להחמיר כיש מחמירין, לאסור מספק כל היום וכל הלילה.


[וא"כ הוא הדין בנידון דידן, למרות שמעיקר הדין יש לילך לקולא בוסתות דרבנן, ראוי להחמיר לשני העונות. וכאן שישנה ספק אם ראתה בביה"ש, דינה כראתה ביה"ש שראוי להחמיר משום איסור כרת].


דילוג לתוכן