Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

חסיד למעלה מצדיק

שלום הרב. בתניא פרק יו"ד. האם בני עלי' הם דרגת צדיק גמור, והאם חסיד הוא דרגת בני עלי', לפי מה שכתוב שבני עלי' לצורך גבוה וחסיד עם קונו, נראים אותו דרגה. אבל אם זכור לי טוב, אומרים שחסיד הוא למעלה מצדיק, אז איך הם אותו דרגה? תודה

ב"ה

שלום וברכה

הצדיקים הנקראים "בני עליה" בדרגה השניה, הרי זה מדרגת החסיד, וכפי שמביא בתניא שם בפירוש הציטוט "איזהו חסיד המתחסד עם קונו".

ומה שאומרים שחסיד הוא למעלה מצדיק, הכוונה לצדיק בדרגה הרגילה (וכפירוש הראשון של בני עליה).

מקורות