fbpx

חנוכה בחסידות

אם נפסק בהלכה שאסור לצאת למלחמה אם לא בטוח שיוכלים לנצח, מי התיר למכבים לצאת למלחמה בחנוכה?

שאלה טובה, ואכן מצאנו בה ביאורים רבים, א' הביאורים המרכזיים מצינו בשיחתו הק' של הרבי ששם כותב, שהסיבה שיצאו למלחמה, אף שע"פ דין לכאורה לא היה היתר ליציאתם, מכיון שבני חשמונאי היו מעטים נגד רבים וחלשים נגד גיבורים (שע"פ טבע אין מקום שינצחו) – היא מאחר שאצל בני חשמונאי היתה מסירת נפש בלי מדידה ושיעור, ובמילא הלכו במסירת נפש גם בעניינים שע"פ חיובי התורה אין מקום לזה. [נוסף על עצם הגזירה שלא לקיים מ"ע דמילה וחודש, להדיעות שלא אמרו יהרג ואל יעבור אלא לעבור על מצות ל"ת ולא אם גזרו לבטל מצות עשה].

ומקורו בלקו"ש וישב – חנוכה חל"ה ס"ה – ז).

מקורות