fbpx

חנוכה בחסידות

יש לי שאלה קטנה, ומקווה שתהיה לכם תשובה לענות לי. שאלתי בזמנו כמה רבנים, ולא ידעו לענות לי זאת. למה אומרים בנוסח "ועל הניסים"- "מסרת טמאים ביד טהורים", הרי ברמב"ם מפורש שבגויים לא שייך ענין של טומאה כלל וכלל? תודה רבה.

בענין זה מצינו בתורתו של הרבי ביאור עמוק ויסודי, המבאר את הנוסח כולו בצורה בהירה ומיוחדת, סיכמנו אותו במיוחד בשבילך והנה הוא לפניך. כמובן שלצורך ידיעה מושלמת  ורחבה יש לעיין במקורות שציינתי בסוף:

"מסרת .. וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך": הכוונה בשלשת העניינים הנ"ל היא למתיוונים מבנ"י (מכיון שגדרים אלו אינם שייכים כלל בעכו"ם), היינו, שנוסף על הנס שבני חשמונאי גברו על מלכות יון, הנה עוד זאת, שנמסרו לידם גם ה"טמאים. . ורשעים. . וזדים" מבנ"י גופא;

וזה מגדיל ביותר את הנס — ומשתי הבחינות: הן נצחון המלחמה כפשוטו, וכמובן בפשטות גודל הנס כאשר מבנ"י היו לצידם של היוונים, ומ"מ נצחו ה"טהורים. . צדיקים. . עוסקי תורתך"; והן מצד רוחניות העניינים, זה שהקב"ה עשה לישראל נס זה — דאע"פ שכמה מישראל לא היו ראויים לנס זה, מ"מ התחשב הקב"ה עם המיעוט שהיו "טהורים. . צדיקים. . עוסקי תורתך" ועשה להם נס זה.

מקורות