Ask The Rabbi

נושא:

זימון לוי לעלייה לתורה

באם הגבאי העלה 'כהן במקום לוי', ולבסוף נתברר שיש לוי בבית הכנסת, האם יעלה את הלוי?

אם רק קראוהו לעלות ועדיין הכהן לא התחיל לומר את ברכת התורה עצמה (אף אם כבר אמר 'ברכו'), יפרוש הכהן ויעלה הלוי כסדרו. אך אם כבר בירך ברכת התורה – ימשיך ויקרא בתורה.

מקורות