fbpx

השכינה הסתלקה בגלל החטאים

שלום רב מה הכונה שהשכינה בגלל חטאים עלתה שבע רקיעים ואבות הורידו עד משה רבינו. אבל כבר באבות היו מרכבה ונביאים.
אז כבר השכינה היה פה.
תודה רבה

אברהם אבינו התחיל להוריד את השכינה למטה, ויצחק המשיך, עד שמשה רבינו שהוא היה השביעי הורידה למטה בארץ.

זה שהאבות עצמם היו מרכבה לשכינה וכו' והיא נביאים, זה לא אומר שהשכינה ירדה למטה בארץ, זו היתה הדרגה שלהם באופן מיוחד, אך לא היה לזה ביטוי בעולם הכללי. אצל משה רבינו לעומת זאת, היה מתן תורה שהוא התגלות אלוקית לעם ישראל כולו ולכל העולם, ואחר כך הקמת המשכן, שהיא חיבור השכינה עם הארץ הגשמית כלשון התורה "ושכנתי בתוכם".

מקורות