fbpx

הקרבת אסתר

אולי היכן שהוא יש הסבר על הצד של אסתר בנס פורים? זאת אומרת מדוע זה היה צריך לבוא במחיר אישי כואב כל כך של אסתר? מעבר לכך שמעמד המלכה הוא כזה שבכל רגע היא עלולה להיהרג, ולהיות מוחלפת, עבור צדקת כמו אסתר זה היה בסך הכל עינוי מתמשך לחיות בארמון המלך הגוי והרשע… אמנם מן הסתם בשביל צדקת כזאת הזכות להציל את כל עם ישראל הייתה שווה את כל הסבל בבית המלך, אך גם לאחר הצלת עם ישראל היא נשארה שם, וכל חייה חיה בשבי הזה

לגבי השאלה – על המחיר האישי שאסתר שילמה, הרי זו שאלה שאפשר לשאול אותה על כל מחיר אישי שהאדם משלם עבור איזה דבר מה בעל תועלת. שהרי הקב"ה שהוא הטוב המוחלט, לא יתן לשום עוול להעשות, בין אם הוא גדול ובין אם הוא הקטן ביותר. ולכן כאן לא משנה בעצם כמה מחיר אישי שילמה, אלא השאלה על כללות הענין.


ולעצם הענין – הרי כפי שידוע, שאין אנו יכולים להבין ולחקור את דרכיו של הקב"ה עד הסוף, וכמו שיש הרבה עניינים בעולם שאינם מובנים לנו, למרות שנדרש מאיתנו להאמין שזהו בוודאי לטובתינו, באופן מוחלט, שהרי הקב"ה הוא טוב וטבע הטוב להיטיב, כנראה, שבסופו של דבר, הרי זה לטובת אסתר בצורה השלימה ביותר, למרות שאין אנו יכולים להבין כרגע מדוע. ונוסף לכך, באחת השיחות של יו"ד שבט, הרבי מדבר על הענין של "באתי לגני", שהקב"ה נמצא עם כל אחד ואחת בכל מעשיו, הוא בא איתו ונמצא איתו בכל פרטי חייו, ומביא לזה משל – כמו אדם שמפסיד פרוטה, אבל בו זמנית מרויח מיליון.. הרי בוודאי שלא יהיה עצב על הפרוטה שמפסיד, כי זה נבלע ובטל לגמרי במליון שהרויח באותה שניה. וכך, כל אותו הסבל שהאדם עבור בעולם, אינו בערך כלל, לטובה הנצחית ולתועלת האין סופית שעושה נחת רוח לקב"ה, כאשר מקיים את רצונו, וממילא במבט הרחב של הענין, התועלת גדולה לאין ערוך, שהרי הקב"ה נמצא איתו ממש "באתי לגני".

מקורות