fbpx

הנפשות אצל הגוי

שלום,
לאחרונה התחלתי ללמוד תניא ועלתה בי השאלה הבאה, 
אם ביהודי יש שתי נפשות, אחת בהמית ואחת אלוקית, מה יש לגוי?
מה קורה לגוי בסוף חייו בעולם זה? ובכלל מה השוני ביחס של ה' בין בני האדם..

בכל נברא בעולם, אפילו בצמח או אבן יש ניצוץ אלוקי שמחיה אותו. שהרי אין נברא שחי מעצמו ללא הכח האלוקי. למרות זאת, המושוג של נשמה אלוקית שהיא "חלק אלוקה ממעל ממש" אנו מוצאים אצל היהודי דוקא, שהוא בן של הקב"ה ומאוחד איתו בגלוי ממש.


הגוי אמנם נברא על ידי ה', ויש כח אלוקי שמחיה אותו, אבל הוא חלק ממציאות העולם, שהינה העלם והסתר על המציאות. יהודי לעומת זאת, הוא כביכול מצד נשמתו חלק מהבורא, שעניינו לתקן את העולם ולגלות בו אלוקות.


מאחר שגוי מצווה על 7 מצוות בין נח – הרי יש לו בחירה האם לקיים את המצוות או לא. אם בוחר בטוב, מגיע לו שכר על זה, לא רק בעולם הזה אלא גם בעולם הבא. אמנם גוי לא יכול להגיע לשורש העצמי ביותר למעלה כמו היהודי שנשמתו היא "חלק אלוקה ממעל ממש" (ושייכת לעולם האצילות, עולם של אלוקות ממש), אבל להגיע לעולמות הרוחניים של הנבראים – בריאה יצירה עשיה, הוא יכול להגיע, בדוגמת המלאכים שנמצאים שם, למרות שגם הם לא מוגדרים "חלק אלוקה ממעל ממש". ולאידך אם מתנהג שלא כמו שצריך וכו' הרי מקבל על זה עונש לאחר מיתתו, שהרי לא יתכן לומר שהוא נאבד לגמרי ואין דין ואין דיין למעשיו.


וכדאי לציין, שאצל הרבי בשיחות מצינו הדגשה כמה וכמה פעמים שכשתיקון העולם בשלימותו יגיע בגאולה, הרי זה יפעל תיקון ועליה גם אצל אומות העולם, על אף ההבדל העצמי בין ישראל לעמים.

מקורות