Ask The Rabbi

נושא:

המסתפק אם בירך בהמ"ז, מה דינו?

המסתפק אם בירך בהמ"ז, מה דינו?

אם אכל ושבע (שאזי מתחייב בבהמ"ז מן התורה), צריך לחזור ולברך מספק, (ויאמר גם ברכה רביעית - למרות שהיא מד"ס).


 

מקורות